Gwarancja

Na Sprzedawcy spoczywa obowiązek dostarczania Towarów wolnych od wad.
Car-Zib Zbigniew Trzeciak nie jest producentem Towarów objętych ofertą sprzedaży i nie udziela na nie gwarancji. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji zakupionego Towaru ponosi producent, na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej dołączonej do Towaru. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji za pośrednictwem Sprzedawcy.
Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru jest wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem pkt. 4.
Gdy Klientem jest Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 i n. Kodeksu cywilnego. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Konsumentowi. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, przy czym koszt dostawy pokrywa Sprzedawca.
Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Konsument może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Konsumenta.